VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
                                                        Jana Pethsová, IČ: 19001240
                                     se sídlem Kasárenská 2488/6, 794 01 Krnov

I.
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup seminářů, konzultací a poskytování poradenských služeb (dále též jen jako „produkt“ nebo „služby“) přes webové rozhraní www.stastnajana.cz nebo na základě mailové, či telefonické objednávky u Jana Pethsová, IČ: 19001240, se sídlem Kasárenská 2488/6, 794 01 Krnov, vedeném na Živnostenském úřadu MěÚ v Ostravě, pod č.j. MUFO 315772015, spis. Značkou MUFO_S 5218/2015.
2. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktu, poskytováním poradenských služeb nebo s užíváním internetových stránek www.stastnajana.cz souvisí.

3. Přejeme si, aby pro vás naše produkty a služby byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás objednáte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky, či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu nebo služby (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat vám produkt nebo službu přesně podle vaší objednávky a vy jako Kupující zaplatit za dodaný produkt nebo službu dohodnutou cenu).

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je zde obsah:

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací a storno podmínky – semináře
VI. Dodací podmínky – konzultace a poradenské služby
VII. Odstoupení od smlouvy
VIII. Práva z vadného plnění
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení
II.
Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je společnost:
Jana Pethsová
IČ: 190 01 240
Prodávající není plátcem DPH
se sídlem Kasárenská 2488/6, 794 01 Krnov
zapsaná na Živnostenském úřadu MěÚ Ostrava, pod č.j. MUFO 315772015, spis. Značkou MUFO_S 5218/2015.
Adresa pro doručování: Kasárenská 2488/6, 794 01 Krnov
Kontaktní telefon: +420 720 346 234
Adresa pro doručování elektronické pošty: jana@stastnajana.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.stastnajana.cz uzavře s naší společností, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Kupujícím je ten, kdo uzavře prostřednictvím webového rozhraní www.stastnajana.cz nebo na základě mailové či telefonické objednávky s naší společností jako Prodávajícím smlouvu o poskytování poradenských služeb. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.stastnajana.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp.
poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
7. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud se zaregistrujete na webových stránkách www.stastnajana.cz, zřídíme vám uživatelský účet. K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje na vaši mailovou adresu. Zavazujete se zavazovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností ze smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

III.
Objednávka a uzavření smlouvy přes webové rozhraní
1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, mailem nebo telefonicky.

2. POPIS PRODUKTU. Na webovém rozhraní je uveden seznam nabízených produktů včetně popisu, co obsahuje, komu je určen, u seminářů s uvedením míst a termínů konání. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání produktu přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném produktu (výběrem dané položky ve formuláři), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.
O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.
V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám.

IV.
Cena produktu a platba
1. CENA PRODUKTU. U jednotlivých produktů a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. V případě poskytování konzultací a poradenských služeb jinde než v obci Malenovice 115, 739 11 Frýdlant na d Ostravicí, bude k ceně připočítáno dopravné ve výši 7,50 Kč na každý kilometr z místa našeho sídla do místa poskytování konzultace a poradenských služeb. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Objednat“) je již konečnou cenou, včetně nákladů na dopravu.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat (připustit k účasti na semináři) až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY.

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet:
pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního portálu
- v hotovosti
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu a v případě platby v hotovosti je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě,
v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.
Takto uhrazená částka je zálohou na kupní cenu ve výši 100% kupní ceny a o přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě a spolu s dodáním zboží pak obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.
V případě hotovostní platby je cena splatná nejpozději před započetím semináře.
V případě hotovostní platby je cena splatná nejpozději před zahájením konzultace, před zahájením poskytování poradenských služeb.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. (Jde o ustanovení, podle kterého nemusí kupující platit dříve než si produkt prohlédne)
Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.
Dodací a storno podmínky - semináře
1. Na základě objednávky účasti na konkrétním semináři přes webové rozhraní vám bude zaslaná zálohová faktura. Po jejím uhrazení vám bude potvrzeno místo na semináři a zaslány podrobnější pokyny k semináři. Objednávku je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním semináře. Pozdější přihlášku je možné akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě. Zařazení na seminář až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek.

2. V případě, že by seminář musel být z vážných důvodů na straně přednášející zrušen nebo přesunut na jiný termín, obdržíte obratem zpět uhrazenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní seminář dle vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.

3. V případě, že se nebudete moci semináře z vážných důvodů zúčastnit, je možné, aby se místo vás účastnila jiná osoba.

4. V případě zrušení účasti na semináři z vaší strany nejpozději 2 týdny před konáním semináře vám bude vrácena celá cena semináře, v případě zrušení účasti v době 5 až 14 dnů před konáním semináře bude vráceno celá částka po odečtení administrativního poplatku ve výši 500 Kč. V případě zrušení účasti 4 a méně dnů předem je platba nevratná.

5. Přihlášením na seminář odesláním objednávky nebo mailem či telefonicky a zaplacením ceny semináře dáváte souhlas s tím, aby v průběhu semináře byly pořizovány fotografie a videozáznamy i jeho osoby a aby byly užity k dokumentaci semináře na internetových stránkách a v propagačních materiálech Prodávajícího.

VI.
Dodací podmínky – konzultace a poradenské služby
POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ A PORADENSKÝCH SLUŽEB
1. Poskytování konzultací a poradenských služeb se řídí především občanským zákoníkem

2. Při poskytování konzultací a poradenských služeb se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování poradenských služeb. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace a poradenských služeb, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí poradenských služeb potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování poradenských služeb nebo v souvislosti s ním jsou považované za důvěrné a jak vy, tak my se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace a poradenských služeb vhodné nebo stanovené zákonem, jsme oprávněni od vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené vaším podpisem.
3. Termín poskytnutí konzultace nebo poradenských služeb bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně nebo mailem nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 9 do 17 hodin. Zavazujeme se vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude naše kapacita plně vyčerpána. V případě, že vám nemůžeme nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace a poskytování poradenských služeb nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku těchto VOP.

VII.
Odstoupení od kupní smlouvy
1. Je-li předmětem smlouvy dodání služby (konzultace, poradenských služeb), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) NOZ).
2. Protože nám záleží na vaší spokojenosti, poskytujeme vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 30 dnů od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud nesplníme vaše očekávání. V takovém případě nás prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na info@stastnajana.cz nebo písemně na naši adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 30denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte alespoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.

3. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@stastnajana.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.

4. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

5. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VIII.
Práva z vadného plnění
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 NOZ.

2. Jako Prodávající vám odpovídáme, že poskytnutý produkt nebo služba nemá vady. Vadu u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě (zejména poskytnutím opravné služby) nebo výskytu většího počtu vad máte právo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na poskytnutí opravné služby, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám opravnou službu bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste vadu sami způsobili.

5. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na naši elektronickou adresu info@stastnajana.cz, nebo zaslat písemně na naší adresu uvedenou v čl. II VOP případně uplatnit osobně. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

IX.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@stastnajana.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
4. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X.
Závěrečná ustanovení
1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.4.2018